گواهینامه ها و تقدیر نامه های دریافتی کانون بازیابی اطلاعات

با افتخار کانون بازیابی یکی از بهترین شرکت های ریکاوری اطلاعات، به اذعان شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی است.این مهم به لطف تلاش بی وقفه کارشناسان و مدیر مجموعه اتفاق افتاده.قدر دان لطف شماعزیزان هستیم.

از رای شما سپاسگزارم